Styret har inngått avtale på vaktmestertjenester med Ren-Vakt AS.

Avtalen dekker vaktmestertjenester for fellesarealer tilhørende Sameiet Kolbotn Øvre Torg ( G1-G2-G3-E21 og E22).

Vaktmestertjeneste utføres med 2 besøk på arbeidsdager pr. uke.

Håndmåking utføres ved snøfall over 5 cm ( Snø rute påfølgende natt / morgen )

Kunden utpeker en kontaktperson som opptrer på deres vegne (I vårt tilfelle er det Styret). Beboere skal varsle Styret på; e-post: styret@kolbotnovretorg.no eller telefon 480 26 328 dersom dere mener noe er mangelfullt eller bør utføres, se instruks til vaktmester nedenfor. Ønsker dere at vaktmester skal utføre en tjeneste for dere må dere selv betale for denne. I slike tilfeller kontakter dere Ren-Vakt på; e-post: post@ren-vakt.no eller telefon: 66820800.

Vaktmester instruks :

Generelt:

Fremmøte vaktmester,  2 besøk pr. uke med kjernetid fra kl. 07.00 – 15.00.

Inngangene fordeles på disse to dagene slik at alle oppganger etterses 1 gang pr uke. Vaktmesteroppgavene skal gjennomføres i samsvar med de opplysninger om bygning og tilhørende anlegg som fremgår av eiendommens dokumentasjon evt ved opplæring.

Hærverk og vesentlig uorden (som gjentakende problemstillinger), feil og mangler ved bygg og tilhørende anlegg som vaktmester oppdager, skal meldes til gårdeier/forretningsfører snarest.

Vaktmester har fullmakt til, ved driftsuhell eller forhold hvor det er nødvendig med øyeblikkelig hjelp fra utenforstående og hvor varsling av gårdeier/forretningsfører ikke med rimelighet kan forlanges, å iverksette arbeider etter beste skjønn med henblikk på sikkerhet og økonomi.

Utvendig orden:

Det skal plukkes iøynefallende søppel og avfall ved hvert besøk.

Ved større gjenstander må kontaktperson kontaktes for aksept vedr. bort kjøringen. Vår feiing utføres med maskin før 17 mai.

Synlig tagg/Graffiti meldes til kontaktperson.

Inngangsdører/dørlåser og dør pumper:

På fremmøte dagene skal lukke/åpnefunksjon testes. Ved avvik meldes kontaktperson. Ved feil på automatåpner skal re setting, ved å ta ut kontakt, utprøves før det evt meldes til kontaktperson for utbedring.

Sluk / avløp:

 Ettersyn / Rens av sluk i gangsoner 1 gang pr mnd i frost fri temperatur. Forutsettes lett tilgang og synlighet av sluket.

Gjelder også sluk på felles tak terrasser.

Elektriske anlegg:

På fremmøte dagene skal defekte lyspærer og lysstoffrør skiftes i alle fellesarealer der vi kommer til. Gjelder i felles trappeløp, korridorer, felles oppholdsrom og søppelrom.

Høyt sittende armaturer anbefales og skiftes samlet en gang pr år men mot godtgjørelse. Dette avtales med kundens representant.

Ved skader på armatur eller el installasjoner varsles kontaktperson for evt. aksept på utbedring.

Brannvern:

 På fremmøte dag påser vaktmester at alle rømningsveier i fellesarealer er ryddige og funksjonelle til enhver tid herunder nød – og lede lys.

Ved avvik meldes kontaktperson for aksept før utførelse. Brannsentral kontrolleres for feilmelding.

Nødlys/markeringslys:

Vaktmester skal kontrollere lyskilde i nødlys/markeringslys i fellesareal og rømningsveier minimum hvert kvartal og melder tilbake til kontaktperson ved avvik/defekte armaturer.

Heis:

 Føringskinner etterses for stein og smuss, særlig påpasselig vinterstid grunnet strøing. Heisene skal funksjontestes ukentlig.

Avfall / Søppelrom:

I øynefallende avfall skal plukkes og kastes i egnede beholdere hos kunden. Ved større gjenstander må kontaktperson kontaktes for aksept på bort kjøring.

Ved gjenstander som ikke skal i rest evt. papp/papir må kontaktperson kontaktes for aksept for bort kjøring.

Snørydding/strøing:

Ved behov / mindre snøfall skal det måkes der stor maskin ikke kommer til. Snøfall over 5 cm blir utført på egen snø rute.

Hånd strø med singel fra strø kasse evt. bruke snø smelte midler.

Diverse:

 Alle arbeider som genererer kostnad utenom fast avtalt pris skal aksepteres av kontaktperson før iverksettelse hvis ikke annet er avtalt.

Forbruks materiell innkjøpes av vaktmester mot godtgjørelse og plasseres i egnet rom/sted;

eksempelvis: strø salt, lyskilder, strø singel og smøremidler.