Mellom Kolbotn Øvre Torg Sameie og Flexi lås og gitter AS (Flexi) er det i dag inngått følgende serviceavtale:

 1. Avtalen gjelder:

Kolbotn Øvre Torg Sameie, Sted: Kolbotn

Adresse: Jan Baalsruds plass 2, 3, 4, 6, 8 og 10.

Kontaktperson: Styreleder.

 Antall dører som omfattes av denne avtale: 33 stykk dører.

  1. Avtalen innbefatter:

  Dørens låser, beslag og dørlukkere / automatikker renses, smøres, justeres og testes.

  1. Materiell som inngår i avtalen:

  Skruer, festemateriell, løsgjenger, smøremiddel, fjærer for låsekasse og el. sluttstykker, samt hengsel ringer. Alt annet materiell som medgår faktureres etter utført arbeid.

  1. Service avholdes 1 gang per år. Henholdsvis Semptember måned.

  Det forutsettes at dører er tilgjengelig for fortløpende service.

  1. Utkalling utover pkt. 2 og 4, blir belastet som ordinære oppdrag. Priser per September 2016

  Timespris montør: kr. 695,- eks mva. Bilutgift: kr. 300,- eks mva

  1. Garantien for utskiftet materiell er 1 år.
  1. Prisen er satt til kr. 10.725,- eks mva per service, som faktureres etter endt service. Prisen justeres hvert år i henhold til konsumprisindeksen. Første gang Januar 2017. Ved utkall for andre oppdrag innrømmes rabatt på deler:
   • Elektromekaniske produkter 15%
   • Dørautomatikker (Slag dør) 15%
   • Mekaniske låskasser 25%
   • Dørvridere/skilter/beslag 25%
  1. Oppdrag som gjelder istandsetting etter innbrudd, hærverk o.l. omfattes ikke av denne avtalen.
  1. Avtalen inkluderer gratis befaring og veiledning iht kravene om rømning, FG-sikring og brukerkravene fra kunde (sikkerhets- /driftansvarlige fra gjeldende firma, se også løsningsforslag i vår produktkatalog). Flexi holder ikke garanti på lås og beslag som er levert og montert av annen beslagleverandør. Flexi holder heller ikke garanti på vedlikehold av slikt beslag.
  2. Etter hver servicegjennomgang, overleveres et serviceskjema, med kvittering fra vår montør om at service/vedlikehold er utført iht. kontrakten. Dette kan da evt. benyttes som ett vedlegg i deres IK-system på at rømningsveier etc. er testet og vedlikeholdt.
  1. Avtalen gjelder fra 01.10.2016 og ut 2019. Etter dette fornyes den automatisk og løper for ett år av gangen. Oppsigelse fra en av partene må skje 3 måneder før fornyelse, og må være skriftlig.

   

  Kontaktperson i Flexi vil være :

  Glenn Lyngby Englund Kontor: 995 56 666, Mobil: 416 70 854

  Mail: glenn.englund@flexisikring.no

   

  Systematisk vedlikehold forebygger slitasje og forringelse. Kostnaden ved å skifte ut defekt utstyr er ofte dyrere enn selve vedlikeholdsarbeidet.

  Sikkerhet og funksjonalitet ivaretas til enhver tid ved avtale om faste service utkall!

   

  DSB – Direktoratet for samfunns sikkerhet og beredskap:

  » Veiledning til forskrift om brann/orebyggende tiltak og tilsyn«

   § 2-4 Ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg mv.

   «Eier av et hvert brannobjekt skal, der det er nødvendig, sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehald av installasjoner, utstyr, konstruksjoner mm for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten«

   § 2-3 Rømning av personer

   «Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning»

   

  Serviceskjema

  Avtalen innbefatter:

  Dørens låser, beslag og dørlukkere som renses, smøres, justeres og testes.

  Materiell som inngår i avtalen:

  Skruer, festemateriell, løsgjenger, smøremiddel, fjærer for låsekasse og el. sluttstykker, samt hengselsringer.

  Alt annet materiell som medgår faktureres etter utført arbeid.