Styret telefon: 480 26 328
styret@kolbotnovretorg.no

Kolbotn Øvre Torg Boligforeningen:
c/o USBL Ski, Idrettsveien 9, 1400 Ski. Tlf 22983800. Mail usbl@usbl.no

Kolbotn Torg Borettslag:
c/o USBL Ski, Idrettsveien 9, 1400 Ski. Tlf 22983800. Mail usbl@usbl.no