Sameiet har etablert grunnleggende infrastruktur for elbil ladere i garasjeanlegget og inngått samarbeidsavtale med Energiplan AS. Ønsker du elbil lader til din garasjeplass tar du kontakt med styret via e-post: styret@kolbotnovretorg.no  eller mobil: 480 26 328.

Installasjon, oppstart og løpende kostnader for elbil lader på din garasjeplass blir som følger:

  • Ladestasjon                                    kr. 18.750
  • Montering                                        kr.   6.000
  • Ny kurs, kabelstrekk og kopling   kr. 23.375
  • Ladekort                                           kr.      100
  • Totalt                                               kr. 48.225

Løpende kostnader per 1.10.2019 er kr. 1,375 per kwh inkl. mva.

Styret har også inngått en service avtale med Energiplan AS som gjelder for alle som allerede har en operativ elbil lader på sin garasjeplass. Her er punkter fra denne avtale som angår dere som beboere med operativ elbil lader:

EP – Energiplan AS, Kunden – Kolbotn Øvre Torg Sameie, Beboer/Bruker – den enkelte beboer med operative elbil lader

Oppstart:
Utlevering av lade kort skjer via Styret. Evt. enkeltutsendelser i ettertid koster kr 100,- for
porto og ekspedisjon. Mistet lade kort erstattes mot et gebyr på kr 100,- per kort.

Support:
EP gjennomfører fjernovervåking og support av lade anlegget – oppfølging ved evt.
feilsituasjoner. Support vil håndteres på e-post: support@energiplan.com (der alle henvendelser besvares innen 24 timer), eller på telefon +47 45 90 45 80.
EP informerer om aktuelle endringer, korrigeringer eller ny funksjonalitet. Slik informasjon blir gjort tilgjengelig på Energiplan sin hjemmeside.
Når EP er klar over en feil vil det i løpet av 24 timer avdekkes hva feilen består av, og om mulig også fikse feilen. Dersom feilen krever fysisk utrykning vil dette gjennomføres innen 3
arbeidsdager. Dersom det kreves skifte av en del som ikke er på lager, vil frakt tid på delen
komme i tillegg. I de tilfeller hvor EP registrerer feil eller avvik i anlegget, blir det sendt en melding som e-post til styret@kolbotnovretorg.no. Styret vil informere videre via vår Facebook side og under Nyheter her på hjemmesiden.

Dersom det kommer bestilling om utrykning fra Kunden vil denne bli foretatt snarest mulig og
innen 24 timer innen normal arbeidstid, det gis melding til Styret når feilretting er foretatt. Det
er kun autoriserte personer som kan bestille utrykning. Autoriserte personer skal være
Styreleder og Nestleder som ved avtaleinngåelse er Dagfinn Johnsen og Tor-Erik Blomstrand.
Korrespondanse med Kunden skjer alltid på epost adresse: styret@kolbotnovretorg.no.
Utrykning som ikke skyldes feil i ladere eller systemet blir fakturert Kunden for medgått tid.
Utførende arbeider som ikke er omfattet av EP sitt ansvarsområde eller av en berettiget reklamasjon, faktureres Kunden.
EP har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd av tjenester eller redusert bruk, når
dette er nødvendig av tekniske, drifts- eller vedlikeholds- messige årsaker. EP skal tilstrebe
å varsle Kunden om slike tiltak i god tid før de gjennomføres.

Oppe tid:
EP vil ha en kontinuerlig overvåking av systemene/lade boksene og vil derfor ha en høy oppe tid.
Uforutsette ting som strømbrudd osv. er utenfor EP kontroll. Vi vil fange opp strømbrudd på
ladestasjonene, og vil ved slike hendelser ha en automatisk oppstart av systemene.
Når det kommer bestilling om utbedring vil denne bli foretatt snarest mulig og innen 72 timer,
og det gis melding til Kunden når feilretting er foretatt.

Årlig kontroll av anlegget:
Elektriske anlegg skal ha et årlig tilsyn. EP kan gjennomføre en årlig kontroll av anlegget i
henhold til internkontrollforskriften. Utfylt rapport vedrørende resultat av kontroll blir sendt
Kunden. Der det forekommer avvik eller feil vil en motta forslag til retting av nevnte forhold.
Dersom forholdet ikke ansees som en berettiget reklamasjon meddeles Kunden samtidig et
prisoverslag på utbedringen. Kostnad for slikt tilsyn baseres på tilbud ved forespørsel, og avhenger av antallet plasser som inngår i kontrollen. Kunde kan velge annen leverandør til oppdraget, men plikter å gjennomføre til avtalt tid.

Fakturering:
EP vil kjøre en avregning mot fellesmåler i fellesanlegget med avregning per kvartal.
Månedlig, spesifisert fakturering av forbruk til hver enkelt bruker (beboer.) Det vil være
et gebyr på 30 øre per forbrukt kwh per faktura for å håndtere faktureringen og
individuell service, samt andel av felles driftskostnader. Alle fakturaer til brukere har 14 dagers betalingstid. EP fakturerer brukerne en fast sats på 1 kr per kwh basert på faktisk bruk, før de legger på sine 30 øre. EP kan endre priser og tjenester med 3 måneders skriftlig varsel før endringer skjer.

Eierskap:
Kunden har eiendomsrett til all ferdig betalt hardware, og bruksrett på tilhørende software
levert av EP. EP har eierskap til all Software som er installert.
Ved flytting fra avtaleadresse, eller endring av bruksrett på parkeringsplass i feiles parkering,
kan avtalen overføres til ny bruker. Tidligere bruker er forpliktet til å dekke kostnadene i avtalen
inntil overføringskjema er korrekt utfylt og registrert av EP. Overføringskjemaer ligger på
EP sin hjemmeside

Kundens plikter:
Det forutsettes at det blir benyttet autorisert personell med godkjenning fra EP for alt av arbeid
og utbedringer på infrastruktur. Brudd på disse retningslinjer vil medføre at Kunden og Bruker
mister sin reklamasjonsrett dersom bruddet medfører skade, feil eller svikt på Infrastrukturen.
Kunden plikter å informere EP ved planlagte vesentlige endringer av belastningsnivå på hoved
inntak. Kunden kan ikke tilby tjenester levert fra EP til andre enn Beboere eller la tredjeparter få tilgang til Infrastruktur uten nærmere avtale med EP. Kunden er selv ansvarlig for alle konsekvenser for egen og EP sin del ved feilbruk eller misbruk av Infrastrukturen.
Kunden/bruker kan ikke foreta inngrep i anlegget (infrastruktur) uten nærmere avtale med EP.
Kunden/bruker skal informere EP uten opphold dersom det registreres feil eller mangler med
Infrastrukturen eller lade punkter, det samme gjelder i tilfeller hvor Kunden/Bruker burde
forstått at det forekom feil eller mangler. Kunden forplikter seg til å ivareta forsvarlig sikring av infrastruktur. Kunden plikter å bistå og gi EP tilgang til nødvendige områder for å kunne utføre support og vedlikehold beskrevet i denne avtale. Kunden har plikt til å varsle EP innen rimelig tid etter at Kunden har oppdaget eller burde ha oppdaget avvik i EP sine leveranser, ved registrert mottak av feilmelding sendes bekreftelse på mottak til Kunden.

Reklamasjonsrett:
Løpende tjenester og utstyr levert fra EP under denne Avtalen er undergitt en alminnelig
reklamasjonsrett på 5 år. Feil eller mangler ved Leveransen, som ikke skyldes feilbruk eller ytre
påvirkning utenfor EP sin kontroll, blir byttet uten kostnader for Kunden.
Det foreligger mangel fra EP dersom de beskrevne tjenester ikke leveres, herunder brudd i
leveranser som medfører at Beboere ikke kan få utført ladning på lad bare biler. Som mangel
regnes ikke svikt i leveransen dersom avviket skyldes forhold som er forårsaket av Kunden eller
Brukere. Det samme gjelder dersom svikten skyldes manglende leveranse fra teleleverandør og/
eller leverandør av elforsyning. Kunden kan kreve at avvik som medfører at Beboere ikke kan få utført ladning på lad bare biler blir utbedret uten ugrunnet opphold. Dersom avvik skyldes forhold utenfor EP sin kontroll skal årsak til avvik meldes til Kunden innen rimelig tid. Ved andre avvik skal utbedring skje innen rimelig tid. Ved vesentlige mangler eller mislighold fra EP sin side som ikke EP klarer å utbedre innen en siste frist som Kunden har satt kan Kunden heve Avtalen.