Sameiet har etablert grunnleggende infrastruktur for elbil ladere i garasjeanlegget og inngått samarbeidsavtale med Energiplan AS. Ønsker du elbil lader til din garasjeplass tar du kontakt med styret via e-post: styret@kolbotnovretorg.no  eller mobil: 480 26 328.

Løsningen som er etablert er dimensjonert for ca. 80 ladestasjoner og er en meget solid og robust. Investeringene i nødvendig infrastruktur har derfor vært betydelige. Kostnadene er forskuttert av fellesskapet. Alle som har etablert, og de som kommer til etter hvert, bidrar til å dekke investeringene. Løpende driftskostnader dekkes i sin helhet av brukerne.

Det at det er tilrettelagt for elbil lading i garasjeanlegget bidrar til en verdiøkning av alles leiligheter.

Installasjon, oppstart og løpende kostnader inkl. mva. for elbil lader på din garasjeplass blir som følger:

 • Ladestasjon                                    kr. 18.750
 • Montering                                        kr.   6.000
 • Ny kurs, kabelstrekk og kopling   kr. 23.375
 • Ladekort                                           kr.      100
 • Totalt                                               kr. 48.225

På grunn av økte strømpriser i markedet må vi fra og med 3. kvartal 2021 øke pris per kwh til kr. 1,725 inkl. mva.

 • Fra og med 1.10.2021 innføres lading og betaling via App. App’en heter EnergiPlan og kan lastes ned til din smarttelefon fra Google Play for Android og Apple App Store for IOS/iPhone. I app’en registreres bankkort/kredittkort for brukeren som skal lade. Bruker identifiserer seg med BankID for å sikre rett eier på bankkort/kredittkort. Alle ladesesjoner belastes bankkort/kredittkort. 
 • Betaling for lading endres nå fra faktura til kun å gjelde betaling via bankkort/kredittkort
 • De som ikke benytter App fom 1.10.2021 vil bli belastet et fakturagebyr på kr. 50 per faktura inkl. mva.

 

Styret har også inngått en service avtale med Energiplan AS som gjelder for alle som allerede har en operativ elbil lader på sin garasjeplass. Her er punkter fra denne avtale som angår dere som beboere med operativ elbil lader:

EP – Energiplan AS, Kunden – Kolbotn Øvre Torg Sameie, Beboer/Bruker – den enkelte beboer med operative elbil lader

Oppstart:
Utlevering av lade kort skjer via Styret. Evt. enkeltutsendelser i ettertid koster kr 100,- for
porto og ekspedisjon. Mistet lade kort erstattes mot et gebyr på kr 100,- per kort.

Support:
EP gjennomfører fjernovervåking og support av lade anlegget – oppfølging ved evt.
feilsituasjoner. Support vil håndteres på e-post: support@energiplan.com (der alle henvendelser besvares innen 24 t på ukedager), eller på tlf. 67 49 83 00 (mand.- fred. 8-20).

EP informerer om aktuelle endringer, korrigeringer eller ny funksjonalitet. Slik informasjon blir gjort tilgjengelig på Energiplan sin hjemmeside.

I de tilfeller hvor EP registrer feil eller avvik i anlegget, blir det sendt en melding på e-post til Styret. Dersom Styret bestiller utrykning vil denne bli foretatt snarest mulig og innen 24 timer innen normal arbeidstid.  Det er kun Styret som kan bestille utrykning.

I de tilfeller hvor EP registrerer feil eller avvik i anlegget, blir det sendt en melding som e-post til styret@kolbotnovretorg.no. Styret vil informere videre via vår Facebook side og under Nyheter her på hjemmesiden.

Dersom det blir mottatt en melding fra Styret om registrerte feil eller mangler, blir det sendt en bekreftelse for mottatt feilmelding tilbake via e-post. Deretter blir det foretatt en utrykning snarest mulig senest 72 timer, og det gis melding når feilretting er foretatt.

EP har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd av tjenester eller redusert bruk, når
dette er nødvendig av tekniske, drifts- eller vedlikeholds- messige årsaker. EP skal tilstrebe
å varsle om slike tiltak i god tid før de gjennomføres.

Oppe tid:
EP vil ha en kontinuerlig overvåking av systemene/lade boksene og vil derfor ha en høy oppe tid.
Uforutsette ting som strømbrudd osv. er utenfor EP kontroll. Vi vil fange opp strømbrudd på
ladestasjonene, og vil ved slike hendelser ha en automatisk oppstart av systemene.
Når det kommer bestilling om utbedring vil denne bli foretatt snarest mulig og innen 72 timer,
og det gis melding til Kunden når feilretting er foretatt.

Årlig kontroll av anlegget:
Elektriske anlegg skal ha et årlig tilsyn. EP kan gjennomføre en årlig kontroll av anlegget i
henhold til internkontrollforskriften. Utfylt rapport vedrørende resultat av kontroll blir sendt
Kunden. Der det forekommer avvik eller feil vil en motta forslag til retting av nevnte forhold.
Dersom forholdet ikke ansees som en berettiget reklamasjon meddeles Kunden samtidig et
prisoverslag på utbedringen. Kostnad for slikt tilsyn baseres på tilbud ved forespørsel, og avhenger av antallet plasser som inngår i kontrollen. Kunde kan velge annen leverandør til oppdraget, men plikter å gjennomføre til avtalt tid.

Fakturering (gjeldende fra 1. juli 2021, App og fakturagebyr fra 1. oktober 2021):

 • EP vil kjøre en avregning mot felles måler i fellesanlegget med avregning per kvartal. EP samler inn pengene på vegne av borettslaget og betaler tilbake for strøm inkl. andre beløp uten mva. Kostnader for kommunikasjon som dataabonnement blir avregnet ved tilbakebetaling av strøm.
 • EP fakturer forbruk av strøm til hver enkelt bruker (beboer) Det vil være et gebyr på kr 64,- per mnd + 10 øre pr kwh i påslag på strømprisen for å håndtere fakturering, drift og vedlikehold. Priser eks. mva.
 • Faktura til bruker sendes 12,6 ,4 eller 3 ganger pr år.
 • Fakturagebyr er 0 inntil EP kan tilby betaling i mobil app. Brukere som ikke tar i bruk betaling i mobilapp får fakturagebyr på kr 40,- + mva. Alle fakturaer til brukere som sendes som pdf pr.epost eller som efaktura har 14 dagers betalingstid.
 • Andre betalingsformer: kredittkort, Vipps, SMS, Apple Pay etc vil ha andre betingelser.

  Priser:

  Faktureres bruker Tilbakeføres borettlaget**
  Pr mnd* 0 0
  Pr kwh** 1,725 1,60
  Pr min* 0 0
  Fakturagebyr* 40,- + mva 0
  Dataabonnement pr mnd*** 0 -200,- + mva pr kurs/simkort

  **Strømprisen tilbakeføres til borettslaget inkl mva da beløpet betales i sin helhet til strømleverandøren inkl mva. Strømprisen kan bestemmes av borettslag/sameie ut fra pris i markedet + ev påslag til borettslaget/sameiet.

  ***Dataabonnement kostnaden blir trukket fra avregning til sameiet for tilbakeført strøm hvert kvartal. Dataabonnement 200 pr mnd pr simkort (et simkort pr gateway/strømkurs)

  *Fakturagebyr gjelder kun brukere som ikke betaler med mobilapp eller ikke har dekning på bankkort/kreditkort ved betaling. Pdf faktura inntil EP har dette på plass er kr 0,-

  Pris pr mnd: skal dekke kostnader til EP for softwarelisenser.

  Pris på kwh: Det avtales at EP fakturerer beboere for forbruk strøm med en fast pris per kilowatt + 10 øre + mva pr kwh til EP for andel drift og vedlikehold.

  Kunden kan endre priser som faktureres brukerne med skriftlig varsel før endringer skjer.

  Eierskap:
  Kunden har eiendomsrett til all ferdig betalt hardware, og bruksrett på tilhørende software
  levert av EP. EP har eierskap til all Software som er installert.
  Ved flytting fra avtaleadresse, eller endring av bruksrett på parkeringsplass i feiles parkering,
  kan avtalen overføres til ny bruker. Tidligere bruker er forpliktet til å dekke kostnadene i avtalen
  inntil overføringskjema er korrekt utfylt og registrert av EP. Overføringskjemaer ligger på
  EP sin hjemmeside

  Kundens plikter:
  Det forutsettes at det blir benyttet autorisert personell med godkjenning fra EP for alt av arbeid
  og utbedringer på infrastruktur. Brudd på disse retningslinjer vil medføre at Kunden og Bruker
  mister sin reklamasjonsrett dersom bruddet medfører skade, feil eller svikt på infrastrukturen.
  Kunden plikter å informere EP ved planlagte vesentlige endringer av belastningsnivå på hoved
  inntak. Kunden kan ikke tilby tjenester levert fra EP til andre enn Beboere eller la tredjeparter få tilgang til infrastruktur uten nærmere avtale med EP. Kunden er selv ansvarlig for alle konsekvenser for egen og EP sin del ved feilbruk eller misbruk av infrastrukturen.
  Kunden/bruker kan ikke foreta inngrep i anlegget (infrastruktur) uten nærmere avtale med EP.
  Kunden/bruker skal informere EP uten opphold dersom det registreres feil eller mangler med
  infrastrukturen eller lade punkter, det samme gjelder i tilfeller hvor Kunden/Bruker burde
  forstått at det forekom feil eller mangler. Kunden forplikter seg til å ivareta forsvarlig sikring av infrastruktur. Kunden plikter å bistå og gi EP tilgang til nødvendige områder for å kunne utføre support og vedlikehold beskrevet i denne avtale. Kunden har plikt til å varsle EP innen rimelig tid etter at Kunden har oppdaget eller burde ha oppdaget avvik i EP sine leveranser, ved registrert mottak av feilmelding sendes bekreftelse på mottak til Kunden.

  Reklamasjonsrett:
  Løpende tjenester og utstyr levert fra EP under denne Avtalen er undergitt en alminnelig
  reklamasjonsrett på 5 år. Feil eller mangler ved Leveransen, som ikke skyldes feilbruk eller ytre
  påvirkning utenfor EP sin kontroll, blir byttet uten kostnader for Kunden.
  Det foreligger mangel fra EP dersom de beskrevne tjenester ikke leveres, herunder brudd i
  leveranser som medfører at Beboere ikke kan få utført ladning på lad bare biler. Som mangel
  regnes ikke svikt i leveransen dersom avviket skyldes forhold som er forårsaket av Kunden eller
  Brukere. Det samme gjelder dersom svikten skyldes manglende leveranse fra teleleverandør og/
  eller leverandør av elforsyning. Kunden kan kreve at avvik som medfører at Beboere ikke kan få utført ladning på lad bare biler blir utbedret uten ugrunnet opphold. Dersom avvik skyldes forhold utenfor EP sin kontroll skal årsak til avvik meldes til Kunden innen rimelig tid. Ved andre avvik skal utbedring skje innen rimelig tid. Ved vesentlige mangler eller mislighold fra EP sin side som ikke EP klarer å utbedre innen en siste frist som Kunden har satt kan Kunden heve Avtalen.